TECHNIK BUDOWY DRÓG

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

                        zdjecie

   Obecnie w naszym kraju buduje się coraz więcej dróg i autostrad,  dlatego też istnieje tak duża potrzeba kształcenia
w zawodach związanych z drogownictwem. Fachowcy z branży drogowej są poszukiwanymi i cenionymi  pracownikami.


W czasie 5-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
•    posługiwania  się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywania szkiców i rysunków drogowych
•    planowania i nadzorowania robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym            i lokalnym
•    opracowywania projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
•    nadzorowania stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
•    planowania i nadzorowania robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
•    prowadzenia modernizacji lekkich nawierzchni dróg
•    wykonywania napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
•    kierowania pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
Technik budowy dróg
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych   
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów


    Perspektywy pracy:
•    firmy drogowo-mostowe, budujące, utrzymujące drogi i obiekty mostowe
•    zakłady świadczące usługi w zakresie drogownictwa mostowo-drogowego
•    biura projektowe
•    organy administracji państwowej zarządzające drogami
•    centra organizacji i kierowania ruchem
•    wytwórnie mas betonu cementowego
•    zakłady prefabrykacji
•    szkoły